อัตราค่าบริการ

ดูแลผู้สูงอายุ
          - ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองได้
          - ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
          - ฟิต - ซักชั่น ให้อาหารทางสายยาง

ดูแลผู้ป่วย
          - เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย ช่วยเหลือตัวเองได้
          - เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
          - ฟิต-ซักชั่น ให้อาหารทางสายยาง

พี่เลี้ยงเด็ก
          - พี่เลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด - 10 เดือน
          - พี่เลี้ยงเด็กโต
          - ผู้ช่วยพยาบาล

แม่บ้าน-แม่ครัว
          - แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน
          - แม่ครัวทำอาหาร


11,000 - 13,000 บาท
12,000 - 14,000 บาท
13,000 - 15,000 บาท


11,000 - 13,000 บาท
12,000 - 14,000 บาท
13,000 - 15,000 บาท


12,000 - 15,000 บาท
10,000 - 12,000 บาท
13,000 - 15,000 บาท


  9,000 - 12,000 บาท
10,000 - 12,000 บาท

พนักงานมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน หากไม่ต้องการให้พนักงานหยุดจะต้องจ่ายเป็น โอที ให้พนักงาน
ซึ่งอัตราราคาโอที อยู่ที่ระหว่าง 500 - 700 บาท

ราคาของทุกตำแหน่งยังไม่รวมวันหยุด

ติดต่อสอบถาม โทร.02-476-4442, 081-625-2134, 081-598-1046
e-mail : sutisara_development@hotmail.com, sutisara@hotmail.com
, sutisara@sutisara.net

© 2013 sutisara.net All Rights Reserved.